Nepal India Buddhist Pilgrimage Tour with Taj Mahal
Nepal India Buddhist Pilgrimage Tour with Taj Mahal

Date: April 16, 2015

In this Nepal India 16 days 15 nights: Buddhist Pilgrimage Tour with Taj Mahal , we will visit: Kathmandu, Pokhara, Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar, Agra (Taj Mahal), Varanasi & Kolkata.